Árið 2023

Umhverfi

Virðing fyrir náttúrunni og lágmörkun umhverfisáhrifa er meginstef í sjálfbærnistefnu Sýnar. Umhverfisvernd og ábyrg auðlindanýting er leiðarljós í allri starfseminni. Félagið fylgir eftir skýrum ferlum er varðar umsýslu og rekstur fjarskiptainnviða og er ávallt leitast við að framkvæmdir á vegum félagsins valdi sem minnstu umhverfisraski.

Félagið hefur frá árinu 2015 mælt umhverfisáhrifin frá starfseminni og unnið er markvisst að því að draga úr þeim sem felst meðal annars með ábyrgri nýtingu auðlinda, innleiðingu á orkusparandi aðgerðum, minnkun úrgangs og stuðningi við hringrásarkerfi í starfseminni. Markmiðið er að auka notkun á vistvænni orku og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Félagið styður við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 9, 12 og 13 sem snýr að nýsköpun, umhverfis- og loftslagsmálum.

Stjórn og stjórnendur eru meðvituð um að sjálfbærniáhættur hafi áhrif á starfsemi og virðiskeðju félagsins. Byggt á tvöfaldri mikilvægisgreiningu og áhættustýringu fjarskiptainnviða eru megin umhverfisáhættur Sýnar mögulegur raforkuskortur, náttúruvá og aukin losun gróðurhúsalofttegunda. Áhættustýringin felst í því að vakta og lágmarka þá áhættu í starfseminni. Nýsköpun gegnir mikilvægu hlutverki í framþróun í átt að vistvænni fjarskiptatækni. Leitast er við að einfalda ferla sem felst meðal annars í því að sjálfvirknivæða ferla, þróa öflugar stafrænar lausnir og innleiða nýja tækni. Þá á sér stað samstarf með viðskiptavinum, birgjum og verktökum við að þróa vörur og þjónustu til að lágmarka áhrifin sem félagið hefur á umhverfið.

Félagið nýtir hugbúnað frá Klöppum hf. til að taka saman árlegt umhverfisuppgjör og aðstoðaði ráðgjafafyrirtækið Langbrók ehf. við umhverfisuppgjör félagsins.

Frá árinu 2015 hefur félagið kolefnisjafnað starfsemina með trjárækt í samstarfi við Kolvið. Tekin var ákvörðun árið 2023 að fjárfesta í vottuðum kolefniseiningum í bið frá YggCarbon og SoGreen sem jafngildir losun fyrir umfang 1 og 2 frá starfseminni árið 2023 og hluta af losun vegna umfangs 3 eða 314,04 tonn CO2-ígilda.

Á árinu var einnig stigið það skref að útleiða pappír í innheimtu og býður félagið nú eingöngu upp á rafræna reikninga.

Hluti af innleiðingu á hringrásarkerfi félagsins er skapa vettvang fyrir viðskiptavini til að draga úr vistspori tækja. Félagið býður viðskiptavinum að koma með eldri raftæki með þjónustunni „Notað upp í nýtt" hjá Vodafone. Ef tæki reynist verðlaust þá er því fargað á ábyrgan hátt í samstarfi við fyrirtækið Foxway. Samkvæmt úttekt Foxway þá kom hringrásarkerfið í veg fyrir losun á rúmlega 13 tonnum koltvísýringsígilda á síðastliðnu ári. Mikill meirihluti þeirra tækja sem var skilað inn í hringrásarverkefnið öðluðust nýtt líf, eða um það bil 70% og hin voru nýtt í varahluti og góðmálmarnir og önnur hráefni sem í þeim var að finna voru endurnýtt.

Árið 2023 hélt Sýn sínu striki við að leggja sitt af mörkum í flokkun úrgangs sem kemur frá félaginu. Starfsfólk er að jafnaði hvatt til að flokka allt það sorp sem myndast í og við reksturinn. Flokkunartunnur eru staðsettar víðsvegar um fyrirtækið til að auðvelda flokkun.

Á undanförnum árum hefur Sýn unnið að LED væðingu í fyrirtækinu með það að markmiði að draga úr orkunotkun í húsakynnum sínum. Á árinu 2023 var sett upp LED lýsing í myndverum félagsins. Markmið Sýnar er að öll föst lýsing í eigu félagsins verði komin í LED árið 2025 (með fastri lýsingu er átt við ljós sem nýtt eru á hverjum degi til lýsingar skrifstofurýma og eða myndvera félagsins). Árið 2023 var farið í vinnu við að endurstilla almenna lýsingu hjá Sýn til að gæta þess að ljós logi ekki að ástæðulausu á kvöldin og yfir nóttina í höfuðstöðvum félagsins.

Bílafloti Sýnar saman stóð af 36 bifreiðum í lok árs 2023 og fækkaði honum um 3 bifreiðar frá árinu á undan. Skipting bílaflotans var eftirfarandi; rafbílar eða tengiltvinnbílar 18 stk, Hybrid bifreiðar 2 stk, breyttar jeppabifreiðar með dísel hreyfli 6 stk, sendibifreiðar og jepplingar með dísel hreyfli 10 stk. Markmið Sýnar er að fjölga hreinum rafbílum árið 2024 til að minnka losun frá samgöngum á vegum félagsins. Sýn hvetur starfsfólk sitt til að notast við vistvænar samgöngur til og frá vinnu með tvennum hætti. Annars vegar með því að bjóða starfsfólki að gera samning um samgöngustyrk en með þeim samningi skuldbindur starfsfólk sig til að notast við vistvænar samgöngur í það minnsta þrisvar sinnum í viku. Árið 2023 nýttu að jafnaði 56 einstaklingar sér samgöngustyrk félagsins. Góð aðstaða er fyrir starfsfólk til að koma hjólandi eða gangandi til vinnu. Boðið er upp á upphitaða hjólageymslu með tengimöguleikum til að hlaða rafhjól og góða búningsaðstöðu með sturtu og þurrkskápum. Einnig býður félagið því starfsfólki sem kemur á rafbílum til vinnu að hlaða sér að kostnaðarlausu í bílastæðahúsi við höfuðstöðvar Sýnar.

Umhverfisþættir

Orkunotkun

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildarorkunotkun kWst 9.860.132 9.829.905 9.546.568 9.682.977
Jarðefnaeldsneyti kWst 524.788 470.210 543.493 491.151
Heildarorkunotkun kWst - - - -
Rafmagn kWst 7.349.936 7.587.033 7.457.341 7.696.913
Hitaveita kWst 1.985.407 1.772.661 1.545.734 1.494.913
Kæling kWst - - - -
Gufa kWst - - - -
Bein orkunotkun kWst 524.788 470.210 543.493 491.151
Óbein orkunotkun kWst 9.335.344 9.359.694 9.003.075 9.191.825

Nasdaq: E3|UNGC: P7, P8|GRI: 302-1, 302-2|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management

Orkusamsetning

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildarorkunotkun kWst 9.860.132 9.829.905 9.546.568 9.682.977
Jarðefnaeldsneyti % 5,3% 4,8% 5,7% 5,1%
Endurnýjanlegir orkugjafar % 94,7% 95,2% 94% 94,90%
Kjarnorka % 0% 0% 0% 0%

Nasdaq: E5|GRI: 302-1|SDG: 7|SASB: General Issue / Energy Management

Eldsneytisnotkun

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildareldsneytisnotkun kg 43.864 39.322 45.449 40.987
Bensín kg 11.498 9.561 11.135 13.195
Díselolía kg 32.366 29.761 34.313 27.793
DM olía kg
Jarðgas kg

Vatnsnotkun

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildarvatnsnotkun 65.731 66.357,9 53.171,6 48.719,8
Kalt vatn 31.499,9 35.794,8 26.521,1 22.945,4
Heitt vatn 34.231,2 30.563,1 26.650,6 25.774,4
Endurunnið vatn (ef við á)
Endurheimt vatn (ef við á)

Nasdaq: E6|GRI: 303-5|SDG: 6|SASB: General Issue / Water & Wastewater Management

Samsetning raforku

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildarnotkun raforku kWst 7.349.936,4 7.587.033,4 7.457.341,2 7.696.913
Jarðefniseldsneyti % - - - -
Endurnýjanlegir orkugjafar % 100% 100% 100% 100%
Kjarnorka % - - - -

Meðhöndlun úrgangs

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildarmagn úrgangs kg 47.208 54.018 45.864 53.118
Flokkaður úrgangur kg 25.056 30.693 31.297 36.474
Óflokkaður úrgangur kg 22.152 23.325 14.567 16.644
Endurunnin úrgangur kg 22.972 30.693 31.205 35.834
Úrgangi fargað kg 24.236 23.325 14.659 17.284
Flokkunarhlutfall úrgangs % 53,1% 56,8% 68,2% 68,7%
Endurvinnsluhlutfall úrgangs % 48,7% 56,8% 68% 67,5%

Viðskiptaferðir

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildarvegalengd km 79.363 14.294 102.921 246.218
Flugferðir km 79.363 14.294 102.921 246.218
Lestarferðir km - - - -
Rútuferðir km - - - -
Bílferðir km - - - -
Sjóferðir km - - - -
Endurvinnsluhlutfall úrgangs % 48,70% 56,80% 68% 68,70%

Meðhöndlun pappírs

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildarþyngd prentaðs pappírs kg 1.112 1.008 801 647
Heildarmagn prentaðs pappírs blaðsíður 239.378 206.258 150.315 118.980
þar af litaprent blaðsíður 50.291 49.650 44.752 37.102
þar af svarthvít prentun blaðsíður 189.087 156.608 105.563 81.878
Tvíhliða blaðsíður 133.738 107.861 69.168 52.660
Litaprentun % - - - -
Svarthvít prentun % - - - -

Umhverfisstarfsemi

Einingar 2020 2021 2022 2023
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? já/nei Já-
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? já/nei
Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? já/nei Nei Nei Nei Nei

Nasdaq: E7|GRI: 103-2|SASB: General Issue / Waste & Hazardous Materials Management

Loftslagseftirlit

Einingar 2020 2021 2022 2023
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? já/nei
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? já/nei
Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? já/nei Nei Nei Nei Nei

Nasdaq: E8, E9|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk Management|TCFD: Governance (Disclosure A/B)

Mildun loftslagsáhættu

Einingar 2020 2021 2022 2023
Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun m. ISK 3,7 0 -

Nasdaq: E10|UNGC: P9|SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience|TCFD: Strategy (Disclosure A)

Samningar um kaup á kolefniseiningum

Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.